Found 1 results for Tag : อาหารภูฏาน
อิมา ดาชิ – อาหารคิดถึงภูฏาน ผมรู้จักชื่อ ‘ภูฏาน’ ประเทศเล็กๆ ในอ้อมกอดเทือกเขาหิมาลัย ครั้งแรกในปี 1982 ช่วงนั้นผมทำงานเป็นที่ปรึกษาระยะสั้นที่ WHO สำนักงานภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ กรุงเดลฮี ประเทศอินเดีย ภูฏานเพิ่งเปิดประเทศได้ไม่กี่ปี และเข้าเป็นสมาชิก WHO ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปีนั้น เนื่องจากสายการบิน Druk Air ยังไม่เปิดบริการ Paro International Airport ยังสร้างไม่เสร็จ เจ้าหน้าที่ WHO ถ้าจะเดินทางไปภูฏาน ต้องนั่งเครื่องบินไปเมืองใกล้ชายแดนภูฏานตอนใต้ในอินเดียภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต่อรถจี๊ปโขยกข้ามภูเขาลูกแล้วลูกเล่ากว่าจะถึงทิมพู เมืองหลวงของภูฏาน... 14.06.2022 Food Story